Avtalsvillkor för hela uppdraget

Syftet med uppdraget är att uppdragsgivaren skall få ett underlag för bedömning av det nuvarande skicket på objektet. Uppdraget utföres som ett avtalat konsultuppdrag under professionsansvar och är inte en reparationsbeskrivning. Besiktningsmannen friskriver sig från allt ansvar för eventuella krav. Rapporten kan inte användas i annat syfte än ovan, exempelvis som underlag för reparation.

Rapporten fritar inte uppdragsgivaren från ansvar. Eventuell tvist om ovanstående skall föras i Svensk domstol och enligt Svensk rätt.

Denna rapport har upprättats efter min bästa kunskap och förmåga efter rådande förhållanden vid besiktningstillfället. Denna rapport har överlämnats till beställaren för dennes egna brukande, inget ansvar kommer att accepteras gentemot tredje part som därefter kan läsa eller erhålla en kopia av denna rapport eller något av dess innehåll.

Det är underförstått att besiktningsmannens rapport är ett faktiskt utlåtande av besiktningen som utförts inom angivna begränsningar och med yttranden givna efter bästa förmåga vid tidpunkten för besiktningen. Det innebär ingen garanti mot felaktig design, felaktigheter i dokumentation, gömda eller dolda fel eller objektets lämplighet för ett visst syfte.

Besiktningsmannen accepterar inget ansvar för underlåtenhet, felaktigheter eller bedömningsfel där hans genomgång är begränsad på grund av otillgänglighet eller någon del av objektet som utelämnats av beställaren.

Alla undersökta områden har angivits i rapporten.