Villkor för båtbesiktning

Besiktningen, uppdraget, utföres som konsultuppdrag under professionsansvar. Protokollet är inte en reparationsbeskrivning i juridisk mening utan endast ett underlag för bedömning av skicket på objektet.

Bakgrund

Köparen av en fritidsbåt kan endast i begränsad omfattning efter köpet göra gällande att fel och brister funnits på båten vid köptillfället. Köparen kan sålunda inte åberopa fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning av båten och som varit påkallad med hänsyn till båtens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga båtar samt omständigheterna vid köpet.

Allt detta omfattas av vad som i brukligt tal betecknas som köparens undersökningsplikt. Ändamålet med en besiktning är bl. a. att bistå köparen och bedöma konditionen. Besiktningsmannens åtagande vid besiktningen omfattar, besiktning och dokumentation, och i förekommande fall rekommendationer om fortsatt teknisk utredning enligt nedan upptagna villkor. Professionsansvaret för erhållet besiktningsuppdrag gäller endast gentemot besiktningsmannens formella uppdragsgivare.

Besiktning

Besiktningen omfattar in- och utvändig okulär besiktning av åtkomliga delar av skrov och däck samt de tekniska installationer som är åtkomliga for inspektion vid besiktningstillfället och vad som överenskommits mellan parterna. Funktionsprovning utförs av de tekniska installationer som parterna kommit överens om och som med hänsyn till rådande omständigheter vid besiktningen, möjliggör funktionsprovning. Fuktmatning av skrov och däck utföres som ett komplement på glasfiberbåtar med fuktmätare under förutsättning att skrov och däck är åtkomliga och dess ytor är torra. Fuktmatning är ingen exakt vetenskap, varför alla mätresultat endast skall användas som vägledning, särskilt om temperaturen under dagarna innan eller vid besiktningstillfället varit eller är i närheten av eller under noll grader Celsius. Fuktmatning kan även omöjliggöras om det på eller inuti laminatet finnes material som påverkar mätinstrumentet. Om fortsatt teknisk utredning erfordras för en mer ingående bedömning av båtens skick som kan vara påkallat vid besiktningen och eventuell fuktmätning, omfattas detta ej av uppdraget.

Sammanfattande bedömning.
Utifrån vad som framkommit vid okulärbesiktningen och eventuell fuktmätningen, göres en sammanfattande bedömning av båtens skick.

Besiktningen omfattar ej:

Skrovdelar som ej kunnat undersökas utan förstörande provning eller losstagning av installationer, garnering, annan fast inredning samt konditionen hos det som dolts under vattnet vid besiktning av båten i sjön.

Mätningar med annan teknisk mätapparattur än fuktighetsmätare.

Konditionen på motor och backslag, drivlina eller annan tillhörande enhet omfattas inte i juridisk mening. Kontroll av motorernas och utrustningens tillverkningsår. Invändig besiktning av bränsle, färskvatten och septiktankar. Segel om besiktningen inte omfattar provsegling. Master och rigg då båten är riggad eller då mast och rigg ligger svåråtkomligt i t.ex. ett mastskjul. Kontroll av båtens ägarförhållande eller om båten är tagen som säkerhet hos låneinstitut. Besiktningsmannen ansvarar ej för fel och brister som ägaren medvetet eller omedvetet underlåtit att informera om eller som inte kunnat upptäckas utan ägarens information. Mindre brister och fel som följer av normalt slitage noteras inte alltid.

Ägarens upplysningsplikt

Då det är av väsentlig betydelse för besiktningsmannen att få kännedom om ägarens kunskap om båten, är det önskvärt att han är närvarande vid besiktningen, så att han kan upplysa besiktningsmannen om de fel och brister som han känner till, avseende skador och reparationer på båt/motor/backslag/inudrev samt deras funktion , så även avseende andra installationer och utrustning som direkt eller indirekt kan påverka båtens totala sjösäkerhet eller värde. Köparen eller hans representant och ägaren bör närvara vid besiktningen

Försäkring

Besiktningsmannen som är auktoriserad båtbesiktningsman av Båtbesiktningsmännens Riksförening BBR, har professionsansvar genom försäkring. Försäkring gäller i hela Europa.

Reklamation

Eventuell anmärkning mot besiktningen skall framställas till Besiktningsmannen senast 1 år efter uppdragstillfället.

Källa: BBR (Båtbesiktningsmännens Riksförening)